What Bubble Tea Shops Can Do During the Coronavirus Shutdown